Need for mental health care in adolescents and its determinants: The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Need for mental health care in adolescents and its determinants: The TRAILS Study

Achtergrond: Er is in de literatuur weinig bekend welke factoren de behoefte aan zorg van jongeren beïnvloeden. Doel van deze studie is enerzijds de prevalentie van de behoefte aan zorg binnen deze populatie in kaart te brengen. Daarnaast zal worden nagegaan welke factoren de behoefte aan zorg binnen deze groep beïnvloeden. Methode: data uit het TRAILS onderzoek (Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey) zijn gebruikt om na te gaan wat de behoefte is aan zorg tijdens adolescentie (T3; leeftijd 16/17) en welke factoren op eerdere leeftijd (T1; leeftijd 10/11 en T2; leeftijd 13/14) verband houden met deze behoefte aan zorg. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 1406 adolescenten en hun ouders. Behoefte aan zorg is gemeten door aan ouders de volgende vraag te stellen: ”In wat voor mate denkt u dat uw kind hulp nodig heeft voor emotionele problemen of gedragsproblemen?” Determinanten betreffen eerder zorggebruik van de jongere, emotionele- en gedragsproblemen (CBCL en YSR) en verschillende kind- en gezinsfactoren. Resultaten: Van de 1406 ouders geeft 29% aan (n=409) dat hun kind hulp nodig heeft voor emotionele- of gedragsproblemen. Van deze jongeren ontvangt 29% gespecialiseerde zorg voor hun problemen. Factoren die de behoefte aan zorg beïnvloeden zijn het hebben van gescheiden ouders en/of ouders met internaliserende problemen (op de leeftijd van 10/11 jaar), het hebben van ouders met internaliserend en externaliserende problemen (op de leeftijd van 10/11 en 13/14 jaar) en het ontvangen van gespecialiseerde hulp (op de leeftijd van 13/14 jaar). Conclusie: een groot deel van alle adolescenten heeft volgens hun ouders behoefte aan zorg voor hun emotionele- en/of gedragsproblemen. Er is ook een grote groep adolescenten die volgens hun ouders wel emotionele- en/of gedragsproblemen ervaren, maar waarvan de ouders geen behoefte aan zorg hebben geuit. Deze uitkomsten benadrukken het belang van vroege interventie gericht op het bevorderen van herkenning van emotionele- en gedragsproblemen, zowel door de jongere zelf als door zijn ouders.