Stressful events and temperament change during early and middle adolescence: The TRAILS study › Trails

TRAILS

Stressful events and temperament change during early and middle adolescence: The TRAILS study

Temperament zegt iets over de manier waarop iemand omgaat met zijn of haar omgeving. Temperament is redelijk stabiel, maar kan zich ontwikkelen naarmate iemand ouder wordt. Dit artikel kijkt naar deze normatieve veranderingen in temperament tijdens de puberteit, en of deze veranderingen anders zijn voor jongeren die tijdens de puberteit veel stressvolle gebeurtenissen hebben meegemaakt. Temperament is gemeten met een vragenlijst afgenomen op de eerste en de derde meting van TRAILS. Stressvolle gebeurtenissen die de jongere heeft meegemaakt sinds de eerste meting zijn gemeten met een interview tijdens de derde meting. Over het algemeen werden jongeren vooral minder angstig, gefrustreerd en verlegen tussen de twee metingen. Daarnaast bleek er een duidelijke relatie tussen het aantal stressvolle gebeurtenissen dat iemand meemaakt en veranderingen in temperament. Zo lieten jongeren die veel mee hadden gemaakt geen daling zien in frustratie, maar een stijging. Onze resultaten laten zien dat normatieve verandering meestal in de richting is van een meer volwassen temperament (maturatie). Jongeren die stressvolle gebeurtenissen meemaakten lieten echter niet of minder maturatie van hun temperament lieten zien.