The role of temperament in the relationship between early onset of tobacco and cannabis use: The TRAILS study › Trails

TRAILS

The role of temperament in the relationship between early onset of tobacco and cannabis use: The TRAILS study

(2009) . Drug Alc Dep, 104: 113-118

De samenhang van temperament en beginnen met roken en blowen op jonge leeftijd
Vroeg beginnen met blowen wordt in verband gebracht met verschillende risico’s zoals (mentale) gezondheidsproblemen, onconventioneel gedrag, vroegtijdig van school gaan, en middelenmisbruik. Om dit te voorkomen is het van belang om kwetsbare jongeren in een vroeg stadium te herkennen.
Eén van de voorspellers van vroeg beginnen met blowen is roken. Het blijft echter de vraag waarom sommige jongeren het wel houden bij een sigaret terwijl anderen de overstap maken naar een joint. Aan de hand van gegevens van het TRAILS onderzoek is het verband tussen temperament en experimenteren met roken en blowen op jonge leeftijd onderzocht. Hierbij werd gekeken of bepaalde temperamentkenmerken voorspellen wie vroeg gaat roken, wat vervolgens leidt tot blowen. Ook werd onderzocht of bepaalde temperamentkenmerken beïnvloeden of iemand al dan niet de overstap maakt van roken naar blowen. Vroeg beginnen met roken en blowen werden hierbij gedefinieerd als, respectievelijk, roken voor het 12de jaar en blowen voor de leeftijd van 13 jaar.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat jongeren die vroeg beginnen met roken meer dan vier keer zoveel kans hebben om ook vroeg te beginnen met blowen. Dit traject van middelengebruik komt vaker voor bij jongeren met een sterkere neiging tot exploratief gedrag. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat, wanneer zij eenmaal begonnen zijn met roken, deze zelfde groep jongeren vaker de overstap maakt naar blowen. De overstap van roken naar blowen wordt daarentegen minder snel gemaakt door jongeren die, met name in sociaal opzicht, meer geremd zijn.
Concluderend kan gesteld worden dat temperament samenhangt met zowel beginnen met middelengebruik als met de overstap van roken naar blowen. Toekomstig onderzoek naar de rol van ouders en vrienden in deze samenhang zou meer aanknopingspunten kunnen leveren voor preventiedoeleinden.