Early Risk Factors for Being a Bully, Victim, or Bully/Victim in Late Elementary and Early Secondary Education . The longitudinal TRAILS study › Trails

TRAILS

Early Risk Factors for Being a Bully, Victim, or Bully/Victim in Late Elementary and Early Secondary Education . The longitudinal TRAILS study

Pesten op school is een groot, wereldwijd probleem. Naar schatting is 15-25% van alle leerlingen is betrokken bij pesten; dit kan zijn als dader, als slachtoffer of als dader/slachtoffer. Er is veel bekend over de gevolgen van pesten. Over vroege risicofactoren voor pesten en gepest worden is echter minder bekend. Het doel van deze studie was na te gaan of emotionele- en gedragsproblemen op jonge leeftijd (4/5 jaar) en gezinskenmerken invloed hebben op betrokkenheid bij pesten op latere leeftijd (11-14 jaar). Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een subsample (n=1526) van de TRAILS studie (Tracking Adolescents’ Individuals Lives Study). TRAILS is een prospectieve cohortstudie, de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen volgend vanaf de leeftijd van 10 jaar. De kinderen zijn woonachtig in het noorden van Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die al op jonge leeftijd agressief zijn op latere leeftijd (11-14 jaar) vaker betrokken zijn bij pesten: eerst als slachtoffer en later ook als pestkop. Ook kinderen uit lagere sociaal economische klassen lopen meer risico om betrokken te zijn bij pesten. Verder zijn kinderen die al op jonge leeftijd (4-5 jaar) motorisch sterk zijn op latere leeftijd (11-14 jaar) vaker een pestkop en lopen zijn minder risico om het slachtoffer van pesten te worden.
Dit onderzoek toont dat bepaald kleutergedrag zoals agressief gedrag en motoriek, geassocieerd is met betrokkenheid bij pesten. Door het vroegtijdig opsporen van risicofactoren kan tijdig een passende interventie worden ingezet om problemen op latere leeftijd te voorkomen.