Beyond the Classroom Norm: The Influence of Bullying of Popular Adolescents on Peer Acceptance and Rejection › Trails

TRAILS

Beyond the Classroom Norm: The Influence of Bullying of Popular Adolescents on Peer Acceptance and Rejection

 Onderzoek heeft laten zien dat de mate waarin gedrag voorkomt in een klas (de zogenaamde klasnorm) van invloed is op de wijze waarop dit gedrag samenhangt met leuk gevonden (peer acceptance) en niet-leuk gevonden (peer rejection) worden door klasgenoten. In dit onderzoek hebben we gekeken in hoeverre pestgedrag van populaire jongeren in de klas (populariteitsnorm) een rol speelt in de mate waarin pesten verband houdt met geaccepteerd dan wel afgewezen worden door leeftijdsgenoten. Meer specifiek hebben we het gemiddelde pestgedrag van populaire jongeren in de klas afgezet tegen het gemiddelde pestgedrag van niet-populaire jongeren in de klas in interactie met individueel pestgedrag.

De data zijn afkomstig uit een subsample met peer nominaties van TRAILS (N=3312). Resultaten van multilevel regressie analyse laten zien dat het negatieve effect van pesten op leuk gevonden worden en het positieve effect op niet-leuk gevonden worden werden afgezwakt in klassen waarin populaire kinderen betrokken zijn bij pesten. Deze studie suggereert dat vooral de betrokkenheid van populaire jongeren bij pesten (en niet zozeer het gemiddelde pestgedrag in de klas) de negatieve effecten van pesten op leuk en niet-leuk gevonden worden door klasgenoten afzwakt.