The TRacking Adolescents' Individual Lives Survey (TRAILS): Design, Current Status, and Selected Findings › Trails

TRAILS

The TRacking Adolescents' Individual Lives Survey (TRAILS): Design, Current Status, and Selected Findings

In dit artikel geven wij (1) een overzicht van de eerste 9 jaar van TRAILS, de Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey, waaronder opzet, deelnemers, determinanten en uitkomsten, response en uitval; (2) een samenvatting van een beperkte selectie van recente reeds gepubliceerde bevindingen over continuïteit en discontinuïteit van geestelijke (on)gezondheid, en risico- en beschermende factoren; en tenslotte (3) beschrijven we in dit artikel de ontwikkeling van psychopathologie gedurende de adolescentie, met name analyseren we of een toename van probleemgedrag een algemeen verschijnsel is of geconcentreerd in kinderen met reeds relatief veel problemen bij de intrede in de adolescentie. Dit laatste zou leiden tot uiteenlopende ontwikkelingspaden. We onderzochten vier typen probleem gedrag. Twee typen, oppositioneel/regel-overtredend en depressief/teruggetrokken gedrag namen sterk toe in de adolescentie terwijl de twee andere typen, agressie en angst/depressiviteit, afnamen. Mate van toename en afname verschilden vaak tussen jongens en meisjes. Zo trad de toename in depressief gedrag vooral bij meisjes op. De belangrijkste statistische methode die we gebruikten, Linear Mixed Models, liet zien dat er alleen uiteenlopende ontwikkelingspaden optraden bij oppositioneel/regel-overtredend gedrag. Angst, depressie en agressie lieten dit niet zien. Anders gezegd, de initiële verschillen in angst, depressie en agressie tussen kinderen aan het begin van de adolescentie werden niet groter tijdens de adolescentie in tegenstelling tot oppositioneel/regel-overtredend gedrag. Het typische ontwikkelingspatroon van probleemgedrag in de adolescentie verschilt dus per type en tussen jongens en meisjes. Accumulatie van risico lijkt vooral op te treden bij oppositioneel/regelovertredend gedrag maar niet bij angst, depressie en agressie. Dit suggereert de invloed van tegenkrachten, waaronder mogelijk interventies op school, in de gezondheidszorg en maatschappelijk werk. De toename in depressief gedrag, die we vooral bij meisjes zien, is mogelijk het gevolg van een toenemende kwetsbaarheid in de adolescentie.