The Impact of Parenting Styles on Adolescent Alcohol Use: The TRAILS Study › Trails

TRAILS

The Impact of Parenting Styles on Adolescent Alcohol Use: The TRAILS Study

De meeste mensen starten met het drinken van alcohol tijdens de adolescentie. Alhoewel de autonomie tijdens adolescentie toeneemt, blijft de opvoeding van ouders ook in deze periode belangrijk. Drie belangrijke aspecten van opvoeding zijn overbescherming, emotionele warmte en afwijzing. Doel van dit onderzoek was om te onderzoeken wat de invloed is van deze drie opvoedingsaspecten tijdens de vroege adolescentie op regelmatig alcohol gebruik tijdens de late adolescentie. Voor dit onderzoek hebben we data geanalyseerd van de eerste drie metingen (gemiddelde leeftijd: 11.09, 13.56 and 16.27 jaar) van TRAILS (Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey), uitgevoerd tussen 2001 en 2007. TRAILS is een prospectieve cohort studie onder 2230 adolescenten. We hebben gebruik gemaakt van een vragenlijst, ingevuld door de adolescenten, over het opvoedgedrag (de mate waarin ze zich overbeschermd of afgewezen voelden of warmte ervoeren) van de ouders. Verder hebben we gebruik gemaakt van een vragenlijst over alcohol gebruik ingevuld door de adolescenten. Regelmatig alcohol gebruik werd gedefinieerd als 6 en 7 glazen of meer per week voor meisjes respectievelijk jongens. Daarnaast hebben we gegevens verzameld over de sociaal-economische positie, scheiding en alcoholgebruik van ouders en over opleidingsniveau en vroeg alcoholgebruik van de jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat overbescherming het sterkst samenhangt met regelmatig alcoholgebruik: jongeren die zich overbeschermd voelen door hun ouders hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van regelmatig alcohol gebruik. De mate waarin jongeren warmte ervaren van hun ouders hangt samen met regelmatig alcoholgebruik, dit verband valt echter weg als er rekening gehouden wordt met de andere kenmerken van de ouders en de jongeren. De mate waarin jongeren zich afgewezen voelen door hun ouders hangt niet samen met regelmatig alcoholgebruik.