Social skills as precursors of cannabis use in young adolescents; A Trails study › Trails

TRAILS

Social skills as precursors of cannabis use in young adolescents; A Trails study

Gebruik van cannabis is gerelateerd aan diverse negatieve uitkomsten, waaronder opvoedingsproblemen, gebruik van andere (illegale) drugs, afwijkende relaties met leeftijdsgenoten en mentale gezondheidsproblemen. Mede daarom is het van cruciaal belang om risicofactoren van cannabisgebruik te identificeren.
In dit artikel is er onderzocht in hoeverre sociale vaardigheden (samenwerken, assertiviteit en zelfbeheersing) mogelijke risicofactoren zijn van cannabisgebruik tijdens de adolescentie. Hierbij is gebruik gemaakt van data van 1363 adolescenten die meededen aan de TRAILS studie (Tracking Adolescents’ Individual Lives Surbey, TRAILS) in Noord- Nederland. Participanten werden onderzocht op twee meetmomenten, waar ze respectievelijk 11.1 (baseline) en 16.3 (follow-up) jaar waren. Sociale vaardigheden werden op het eerste meetmoment beoordeeld door leerkrachten. Cannabisgebruik werd, aan de hand van zelfrapportage, op het tweede meetmoment gemeten. Met behulp van multinomiale logistische regressie analyses is onderzocht of er potentiele associaties zijn tussen de verschillende sociale vaardigheden en cannabisgebruik.
De resultaten laten zien dat sociale vaardigheden cannabisgebruik voorspelden, onafhankelijk van storende factoren zoals de aanwezigheid van externaliserend gedrag en het gebruik van andere substanties. Een goede samenwerking tijdens de vroege adolescentie is geassocieerd met een lager risico om cannabis te gebruiken, en het te gebruiken op een reguliere basis. Daarnaast is assertief gedrag op de leeftijd van 11 jaar geassocieerd met een hoger risico om cannabis te gaan gebruiken, en ook om het te gebruiken op een experimentele basis.
Geconcludeerd kan worden dat specifieke sociale vaardigheden verschillende gerelateerd zijn aan cannabisgebruik tijdens de adolescentie. Positieve resultaten met betrekking tot preventie van cannabisgebruik kunnen gerealiseerd worden door, afhankelijk van het type en omgeving, sociale vaardigheden te stimuleren, of te onderdrukken.