Predicting lifetime and regular cannabis use during adolescence; the roles of temperament and peer substance use - The TRAILS study › Trails

TRAILS

Predicting lifetime and regular cannabis use during adolescence; the roles of temperament and peer substance use - The TRAILS study

Hoewel cannabis vaak gezien wordt als een relatief onschadelijke drug, wijst het toenemend aantal verslavingszorgcliënten met een primair cannabisprobleem op het tegendeel. Vooral adolescenten die vroeg beginnen met gebruik, of die regelmatig gebruiken, lopen het risico op cannabismisbruik of afhankelijkheid. Onderzoek naar de mechanismen die ten grondslag liggen aan cannabisgebruik draagt bij aan ons inzicht in de ontwikkeling van experimenteel en regelmatig cannabisgebruik.
In huidig onderzoek wordt gekeken of de relatie tussen temperament en cannabisgebruik verloopt via de selectie van blowende vrienden. Ook wordt getest of een dergelijk verband geldt voor cannabisgebruik in het algemeen, of ook voor het ontwikkelen van een regelmatig patroon van gebruik (ten minste vier keer in de afgelopen vier weken). Verwacht wordt dat een hoge mate van sensatiezucht (de neiging tot het actief opzoeken van nieuwe ervaringen, uitdagingen en kicks) en frustratie, en een lage mate van verlegenheid (gedragsinhibitie in nieuwe en spannende situaties, met name op sociaal vlak), angst, en aandachtscontrole (het vermogen om aandacht en gedrag te reguleren) samenhangen met een hogere proportie blowende vrienden, en met een hoger risico op (regelmatig) cannabisgebruik. Temperament werd gemeten tijdens de eerste meting van TRAILS (10-12 jaar), cannabisgebruik en de proportie cannabisgebruikende vrienden werden gemeten tijdens de derde meetronde (15-18 jaar). Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat het risico op cannabisgebruik groter is onder adolescenten met een hoge mate van sensatiezucht of een lage mate van verlegenheid of aandachtscontrole. Hoewel de invloed van verlegenheid niet samenhangt met de proportie blowende vrienden, lopen de verbanden van sensatiezucht en aandachtscontrole via de proportie blowende vrienden. Aandachtscontrole is het enige temperamentkenmerk dat samenhangt met regelmatig cannabisgebruik, wederom via de proportie blowende vrienden. Frustratie en angst hangen niet samen met cannabisgebruik door TRAILS-jongeren. Concluderend kan gesteld worden dat de proportie blowende vrienden en, in mindere mate, bepaalde temperamentkenmerken bijdragen aan het risico op cannabisgebruik in de adolescentie. Deze bevindingen zouden in overweging genomen moeten worden bij de ontwikkeling van preventieprogramma’s.