2015 › Trails

TRAILS

2015

Internaliserende en externaliserende problemen: Antistoffen, angst, depressie en de cortisol stressrespons van adolescenten

Auteurs: François M, Schaefer JM, Bole-Feysot C, Déchelotte P, Verhulst FC, Fetissov SO

Wat is bekend over dit onderwerp

 • Het hormoon ghreline is belangrijk voor de regulatie van honger en speelt ook een rol bij de respons op stress en bij angst en depressie.
 • Antilichamen tegen ghreline beschermen ghreline tegen afbraak waardoor het effect van ghreline kan worden versterkt. Het is niet bekend of ghreline antilichamen ook een invloed kunnen hebben op angst en depressie.
 • Antilichamen tegen ghreline zijn aanwezig in mensen met eetstoornissen. Het is niet bekend in hoeverre deze ook aanwezig zijn in de algemene bevolking en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van deze antilichamen

Wat voegt deze studie toe

 • Ghreline antilichamen zijn zwak geassocieerd met angst in meisjes en met cortisol reactiviteit tijdens een stress experiment. Deze associaties blijven niet bestaan als wordt gecorrigeerd voor de hoeveelheid statistische testen die is uitgevoerd.
 • Ghreline antilichamen zijn aanwezig in iedereen van de algemene bevolking. De hoeveelheden van ghreline antilichamen correleren met de hoeveelheden van influenza antilichamen.
 • Het is mogelijk dat ghreline antilichamen ontstaan volgens het ´molecular mimicry´ concept: ghreline lijkt op bepaalde influenza eiwitten.
Link naar publicatie

Internaliserende en externaliserende problemen: Autonomic and Adrenocortical Interactions Predict Mental Health in Late Adolescence: The TRAILS Study

Auteurs: Nederhof E, Marceau K, Shirtcliff EA, Hastings PD, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Fysiologische stress-systemen, waaronder de HPA-as, het sympathische en het parasympatische zenuwstelsel, zorgen voor de lichamelijke reactie op stress, zoals een hogere ademhalings- en hartfrequentie en transpiratie.
 • Overbelaste of ontregelde fysiologische stress-systemen kunnen mensen kwetsbaar maken voor psychische problemen.
 • Bij jonge mensen is die overbelasting of ontregeling  het best zichtbaar als tegelijkertijd naar verschillende stress-systemen gekeken wordt.

Wat deze studie toevoegt

 • De interactie tussen het sympathische stress-systeem, het parasympatische stress-systeem en de HPA-as voorspelt psychische problemen bij jongeren.
 • De interacties zijn complex en geen praktisch bruikbare voorspellers van psychische problemen.
Link naar publicatie

Internaliserende en externaliserende problemen: Methylation of NR3C1 and SLC6A4 and internalizing problems. The TRAILS study

Auteurs: Van der Knaap L.J., van Oort F.V.A., Verhulst F.C., Oldehinkel A.J., Riese H.

 Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Het meemaken van stress kan de kans op het ontwikkelen van emotionele problemen, zoals een angststoornis of depressie, vergroten.
 • Van stress is bekend dat het veranderingen rondom het DNA (epigenetische veranderingen) kan veroorzaken, die het aan- en uitschakelen van genen beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is DNA  methylering, waarbij een bepaald molecuul (een methyl groep) aan het erfelijke materiaal wordt vastgemaakt.
 • Stress kan ervoor zorgen dat DNA methylering plaatsvindt in genen die betrokken zijn bij de regulatie van emotionele problemen.

Wat voegt deze studie toe?

 • Meer DNA methylering in genen betrokken bij de regulatie van emotionele problemen gaat samen met meer emotionele problemen.
 • De sterkte van de relatie tussen DNA methylering en emotionele problemen verschilt tussen genen.
 • Deze studie ondersteunt het idee dat DNA methylering de relatie tussen stress en emotionele problemen kan verklaren.
Link naar publicatie

Internaliserende en externaliserende problemen: Predicting mental disorders from hypothalamic-pituitary-adrenal axis functioning: a three-year follow-up in the TRAILS study

Auteurs: Nederhof E, Van Oort F, Bouma E, Laceulle O, Oldehinkel AJ, Ormel J

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • De oorzaken van emotionele en gedragsproblemen overlappen tenminste gedeeltelijk.
 • Het anders functioneren van de hypothalamus hypofyse bijnieras, ook wel HPA-as genoemd, wordt in verband gebracht met verschillende psychische problemen.
 • Het functioneren van de HPA-as kan gemeten worden direct na het wakker worden, in rust, of voor, tijdens en na afloop van een stressvolle opdracht zoals een spreekbeurt.

Wat deze studie toevoegt?

 • Jongeren bij wie de HPA-as langzamer herstelt na een spreekbeurt, lopen een hoger risico op het ontwikkelen van psychische problemen.
 • Dit verhoogde risico geldt zowel voor emotionele als voor gedragsproblemen.
 • Langzamer herstel zou misschien kunnen betekenen dat jongeren de spreekbeurt ervaarden als onvoorspelbaarder en oncontroleerbaarder dan andere jongeren.
Link naar publicatie

Internaliserende en externaliserende problemen: Aandachts- en andere gedragsproblemen hangen verschillend samen met schommelingen in reactietijden. De TRAILS studie

Auteurs: Bastiaansen JA, van Roon AM, Buitelaar JK, Oldehinkel AJ

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Fluctuaties in reactietijden hangen samen met verschillende psychiatrische aandoeningen.
 • Reactietijden kunnen in snelle of langzame golven op en neer gaan.
 • Jongeren met ADHD hebben vaak veel langzame fluctuaties in hun reactietijden.

Wat voegt deze studie toe?

 • Langzame fluctuaties in reactietijden zijn ook gerelateerd aan aandachtsproblemen die niet ernstig genoeg zijn voor een ADHD diagnose.
 • Aandachts-, emotionele, en gedragsproblemen hebben ieder een uniek fluctuatiepatroon. 
 • Er zit veel informatie verborgen in de manier waarop reactietijden schommelen over de tijd.
Link naar publicatie

Internaliserende en externaliserende problemen: Mental health in Dutch adolescents: a TRAILS report on prevalence, severity, age of onset, continuity and co-morbidity of DSM disorders

Auteurs: Ormel J., Raven D., van Oort F., Hartman C.A., Reijneveld S.A., Veenstra R., Vollebergh W.A.M., e.a.

 Wat was al bekend over dit onderwerp

 • Veel van de psychische problemen bij volwassenen beginnen in de adolescentie.
 • Kennis over het optreden van psychische stoornissen in adolescenten in Nederland is beperkt.

Wat deze studie toevoegt

 • Op 19 jarige leeftijd heeft 15% van de Nederlandse adolescenten een psychische stoornis, terwijl 45% ooit een psychische stoornis heeft gehad.
 • Bijna de helft van de psychische stoornissen in jongeren is ernstig en gaat gepaard met beperkingen in het dagelijkse functioneren.
 • De gemiddelde leeftijd waarop stoornissen ontstaan varieert aanzienlijk.  Aandacht- (ADHD) en veel angststoornissen, met name fobieën, ontstaan vaak al voor het 10e levensjaar. 
 • Instabiele gezinsomstandigheden zijn een belangrijke risicofactor voor gedragsproblemen, waaronder crimineel gedrag en verslaving.
 • Veel problematiek concentreert zich in 5-10% van de adolescenten;  zij lopen als volwassene een groot risico op allerlei problemen.
Link naar publicatie

Internaliserende en externaliserende problemen: Multifinality of peer victimization: maladjustment patterns and transitions from early to mid-adolescence

Auteurs: Tina Kretschmer, Edward D. Barker, Jan Kornelis Dijkstra, Albertine J. Oldehinkel, René Veenstra

Wat was al bekend

 • Slachtoffers van pesten hebben te krijgen met verschillende problemen, waaronder emotionele problemen, gedragsproblemen en lichamelijke klachten.
 • Methodologische beperkingen zorgen ervoor dat het nog niet duidelijk is welke van deze problemen het meest voorkomen bij jongeren die gepest worden.

Wat deze studie toevoegt

 • Emotionele problemen, zoals teruggetrokken en angstig zijn, komen vaker voor bij slachtoffers van pesten dan gedragsproblemen, zoals crimineel gedrag en agressie.
 • Jongeren die tijdens de adolescentie gepest worden hebben een groter risico om emotionele problemen te ontwikkelen dan jongeren die al eerder of nooit gepest zijn.
 • Programma’s gericht op slachtoffers van pesten kunnen zich het beste concentreren op emotionele problemen.
Link naar publicatie

Internaliserende en externaliserende problemen: Early life adversities and adolescent antisocial behavior: The role of cardiac autonomic nervous system reactivity in the TRAILS study

Auteurs: Sijtsema J.J., Van Roon A.M., Groot P.F.C., Riese H.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Nare gebeurtenissen hangen samen met probleemgedrag, zoals agressie en kleine criminaliteit, op latere leeftijd.
 • Sommige jongeren hebben weinig last van nare gebeurtenissen, terwijl anderen na het meemaken van een nare gebeurtenis juist meer kans op probleemgedrag hebben. 
 • De rol van de lichamelijke reactie op stress zou deze verschillen tussen jongeren kunnen verklaren.

Wat voegt deze studie toe?

 • Stressvolle omstandigheden rondom de geboorte (zoals een laag geboortegewicht, roken moeder tijdens zwangerschap) hangen niet samen met probleemgedrag op zestienjarige leeftijd.
 • De ernst van stressvolle gebeurtenissen in de kindertijd en puberteit hangen samen met probleemgedrag, maar alleen in jongens die geen sterke lichamelijke reactie op stress hebben.
 • Jongens die geen sterke lichamelijke reactie op stress hebben, hebben vaker probleemgedrag na veel stressvolle gebeurtenissen. Bij meisjes is het andersom; juist degenen met een sterke lichamelijke reactie op stress hebben meer kans op probleemgedrag na het meemaken van veel stressvolle gebeurtenissen.
Link naar publicatie

Internaliserende en externaliserende problemen: The Structured Assessment of Violence Risk in Youth in a large community sample of young adult males and females: The TRAILS study

Auteurs: Sijtsema J.J., Kretschmer T., Van Os T.

Wat was al bekend over dit onderwerp?

 • Bij de voorspelling van toekomstig geweld wordt vaak gebruik gemaakt van risico-inschattingen. Hierbij wordt een overzicht gemaakt van risicofactoren en beschermende factoren voor toekomstig geweld. Bij jongeren wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt van de vragenlijst ‘Structured Assessment of Violence Risk in Youth’ (SAVRY).
 • Deze vragenlijst wordt vaak gebruikt bij jongeren in justitiële instellingen, maar er is weinig bekend over of deze lijst ook risico op geweld kan voorspellen bij jongeren in het algemeen.
 • Daarnaast is er weinig bekend over welke factoren het meest bijdragen aan de voorspelling van toekomstig geweld.

Wat voegt deze studie toe?

 • Geslacht, geschiedenis van geweld en regulatieproblemen waren het best in staat om geweld en politiecontact op negentienjarige leeftijd te voorspellen.
 • Sociale steun was een beschermende factor. Jongeren die meer sociale steun hadden ontvangen tijdens hun jeugd waren minder gewelddadig en kwamen minder vaak in aanraking met de politie.
 • De risico-inschatting was in staat om risico op geweld en politiecontact vier tot zeven jaar later te voorspellen.
Link naar publicatie