2014 › Trails

TRAILS

2014

Internaliserende en externaliserende problemen: A test of the vulnerability model: temperament and temperament change as predictors of future mental disorders – the TRAILS study

Auteurs: Laceulle OM, Ormel J, Vollebergh WAM, Van Aken MAG, Nederhof E

Wat was er al bekend over het onderwerp

 • Temperament (en persoonlijkheid) zijn gerelateerd aan psychische problemen
 • Er zijn verschillende theoretische modellen die de samenhang trachten te verklaren, waaronder het Vulnerability model dat ervan uitgaat dat mensen met een bepaald temperament kwetsbaarder zijn voor de ontwikkeling van psychische problemen
 • Studies naar de relatie tussen temperament en psychische problemen en de mogelijke theoretische modellen zijn voornamelijk cross-sectioneel (en niet longitudinaal) van aard

Wat deze studie toevoegt

 • In lijn met het ‘Vulnerability  model’ is gevonden dat temperament (vooral frustratie) op 11-jarige leeftijd  voorspellend is voor  psychische problemen in de adolescentie
 • Onwenselijke veranderingen in temperament (zoals een stijging in frustratie) maken jongeren extra kwetsbaar
 • Sommige temperamenttrekken maken kwetsbaar voor psychische problemen in het algemeen, terwijl anderen trekken alleen kwetsbaar maken voor bepaalde psychische problemen

Internaliserende en externaliserende problemen: Psychopathology and Academic Performance, Social Well-being, and Social Preference at School. The TRAILS Study

Auteurs: Sijtsema JJ, Verboom CE, Penninx BWJH, Verhulst FC, Ormel J

 Wat was al bekend over dit onderwerp:

 • Psychopathologie wordt in de adolescentie geassocieerd met slechte schoolprestaties, laag welbevinden en een lage sociale status
 • Onduidelijk welke dimensies van psychopathologie uniek samenhangen met deze uitkomsten
 • Onduidelijk in hoeverre deze associaties afhangen van wie psychopathologie rapporteert, geslacht en leeftijd

Wat deze studie toevoegt:

 • Aandachtsproblemen en teruggetrokken/ depressieve problemen gerapporteerd door de leraar zijn de beste voorspeller voor slechte schoolprestaties
 • Affectieve problemen gerapporteerd door jongeren zelf is de beste voorspeller voor sociaal welbevinden
 • Meer inzicht in het identificeren van jongeren die een verhoogd risico hebben op slecht (school) functioneren

Internaliserende en externaliserende problemen: Mental health problems and educational attainment in adolescence: 9-year follow-up of the TRAILS study

Auteurs: Veldman K, Bültmann U, Stewart RE, Ormel J, Verhulst RC, Reijneveld SA

Wat was al bekend over het onderwerp

 • Psychische problemen hebben een negatieve invloed op opleidingsniveau
 • Met name gedrags- en aandachtsproblemen hebben een negatieve invloed op opleidingsniveau, maar voor emotionele problemen zijn de uitkomsten niet eenduidig
 • Over veranderingen van psychische problemen over de tijd is er weinig bekend in relatie tot opleidingsniveau

Wat deze studie toevoegt

 • Jongeren hebben op 19-jarige leeftijd een lager opleidingsniveau als zij op 11-jarige leeftijd psychische problemen hebben gehad
 • Als psychische problemen tussen 11 en 16 jarige leeftijd toenemen, in plaats van gelijk blijven of afnemen, hebben jongeren een lager opleidingsniveau op 19-jarige leeftijd
 • Deze studie laat zien dat psychische problemen langdurige gevolgen kunnen hebben. Het is daarom belangrijk om deze problemen vroegtijdig te signaleren en te monitoren.

Internaliserende en externaliserende problemen: Risk score for predicting adolescent mental health problems among children using parental report only. The TRAILS study

Auteurs: Burger H, Boks MP, Hartman CA, Aukes MF, Verhulst FC, Ormel J, Reijneveld SA

Doelstelling
Een risicoscore opstellen wat betreft de kans op psychische gezondheidsproblemen bij adolescenten, alleen gebaseerd op gegevens van ouders en zonder potentieel stigmatiserende vragen wat betreft psychische gezondheid.

Methoden
We hebben op 16-jarige leeftijd een voorspellingsmodel voor psychische problemen afgeleid met behulp van door de moeder gerapporteerde gegevens, wat betreft 1676 kinderen van 11 jaar en ouder uit de algemene bevolking. Psychische problemen werden gedefinieerd als een score in de hoogste 15 procent op de gecombineerde Achenbach schalen. Het model werd gevalideerd in een afzonderlijk cohort (N = 336) van kinderen. Op basis van de uitkomsten werd een risicoscore geconstrueerd voor toepassing in de praktijk.

Resultaten
In het eerste cohort hadden 248 jongeren (14, 8%) psychische problemen bij de follow-up. Voorspellers in het uiteindelijke model waren geslacht, opleidingsniveau van de moeder, psychopathologie in de familie, prestaties voor wiskunde op school, vaak verhuizen, ernstige ziekte of overlijden in het gezin, echtscheiding van de ouders en mate van frustratie van het kind. Het model was goed gekalibreerd, vertoonde een goed onderscheidend vermogen (Area Under the Curve: 0,75 95% CI: 0,72 - 0,78) en had een goede validiteit. De risicoscore verdeelde kinderen in klassen met een risico variërend van 6,6 tot 52,2%.

Conclusies
Een risicoscore gebaseerd op alleen door ouders gerapporteerde gegevens en zonder items over psychische gezondheid schat nauwkeurig het vijfjaarlijkse risico op psychische problemen bij adolescenten uit de algemene bevolking. Kinderen met een hoog risico kunnen baat hebben bij verdere monitoring of interventies. De risicoscore kan met name geschikt zijn wanneer ouders een expliciete discussie over mogelijke psychische problemen van hun kind willen omzeilen.