Cannabis use and development of externalizing and internalizing behaviour problems in early adolescence: A TRAILS study › Trails

TRAILS

Cannabis use and development of externalizing and internalizing behaviour problems in early adolescence: A TRAILS study

Regulier gebruik van cannabis wordt geassocieerd met internaliserend- (depressie, angst) en externaliserend (agressief, delinquent gedrag) gedragsproblematiek. Er bestaat nog onduidelijkheid over de richting van deze relatie. In dit artikel is de voorspellende relatie tussen zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag en cannabisgebruik onderzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van data van 1449 adolescenten die meededen aan de TRAILS-studie (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS) in Noord-Nederland. Participanten werden onderzocht op 3 meetmomenten, waar ze respectievelijk 11.1 (T1), 13.6 (T2) en 16.3 (T3) jaar waren. Internaliserend (teruggetrokken gedrag, somatische klachten en depressie) en externaliserende (delinquent en agressief gedrag) gedragsproblematiek werden beoordeeld op alle drie de meetmomenten met behulp van de Youth Self Report. Cannabisgebruik werd gemeten op het tweede en derde meetmoment. Met behulp van een pad analyse werd de voorspellende relatie tussen respectievelijk internaliserend en externaliserend probleem gedrag en cannabisgebruik onderzocht.
De resultaten laten zien dat er geen samenhang is tussen cannabisgebruik en internaliserend probleemgedrag in deze leeftijdsfase. Cannabisgebruik was wel gerelateerd aan externaliserend gedragsproblemen, waarbij externaliserende gedragsproblemen het gebruik van cannabis voorspeld. Ook na correctie van roken en alcoholgebruik, bleek externaliserende gedragsproblemen een voorspeller te zijn van cannabisgebruik.
Deze resultaten suggereren dat er in de vroege adolescentie geen samenhang is tussen internaliserend gedragsproblematiek en cannabisgebruik. Er is een verband tussen externaliserend gedrag en het gebruik van cannabis, en het blijkt dat externaliserend gedrag voorafgaat aan cannabisgebruik, in plaats van andersom in deze leeftijdsfase.