2011 › Trails

TRAILS

2011

Internaliserende en externaliserende problemen: Reduced cardiac autonomic flexibility associated with medically unexplained somatic complaints in the context of internalizing symptoms in a preadolescent population sample. The TRAILS Study

Auteurs: Dietrich A, Greaves-Lord K, Bosch NM, Oldehinkel AJ, Minderaa RB, Hoekstra PJ, Althaus M

Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en buikpijn die geen duidelijke medische oorzaak hebben komen vaak voor bij kinderen en jongeren. Deze kunnen leiden tot verhoogde medische consumptie, slechtere schoolprestaties en ongezondheid op latere leeftijd. Medisch onverklaarde lichamelijke klachten worden vaak in verband gebracht met het ervaren van stress. Aangenomen wordt dat het functioneren van het autonome zenuwstelsel, het lichaamssysteem dat alle orgaanfuncties, het hart en de bloedsomloop controleert, ontregeld is. Zo zijn er enkele maten van dit systeem die duiden op een verhoogde mate van stress, namelijk een hogere hartslag, lagere hartslagvariabiliteit en lagere baroreflex gevoeligheid (een maat voor hoe goed de bloeddruk wordt geregeld). We hebben in dit onderzoek inderdaad een verlaagde hartslagvariabiliteit en baroreflex gevoeligheid bij jongeren met medisch onverklaarde lichamelijke klachten gevonden. Dit zou kunnen duiden op een verhoogde mate van stress. Deze onderzoeksresultaten sluiten nauw aan bij een eerdere TRAILS studie van Bosch en collega’s uit 2009 die ook dezelfde resultaten hebben gevonden in relatie tot somatisch-depressieve symptomen (zoals gebrek aan eetlust en oververmoeidheid). Deze studies laten dus zien dat het functioneren van biologische stress systemen zijn ontregeld in jongeren met lichamelijke klachten (zonder dat er sprake is van een duidelijke organische ziekte) en suggereren dat stress mogelijk een rol speelt bij deze klachten.

Internaliserende en externaliserende problemen: Child temperament moderates the impact of parental separation on adolescent mental health. The TRAILS Study

Auteurs: Sentse M, Ormel J, Veenstra R, Verhulst FC, Oldehinkel AJ

 Het effect van echtscheiding van ouders tijdens de vroege adolescentie op externaliserend en internaliserend gedrag in de adolescentie was onderzocht in een longitudinale studie onder adolescenten (n=1274; leeftijd M=16.27; 52.3% meisjes). Er is rekening gehouden met de gedragsproblemen voorafgaand aan de scheiding. Gebaseerd op een doelframing-benadering werd onderzocht of het temperament van de jongere het effect van scheiding op specieke gedragsdomeinen modereert. Controlerend voor de overlap tussen de twee gedragsdomeinen werd gevonden dat scheiding kan leiden tot een stijging in externaliserende problemen maar niet in internaliserende problemen. Temperament van het kind modereerde deze relatie; scheiding leidde enkel tot een stijging in externaliserende problemen voor kinderen met een lage zelfcontrole terwijl scheiding enkel leidde tot een stijging in internaliserende problemen voor kinderen met een hoge angstigheid. De resultaten wijzen erop dat persoon-omgevinginteracties belangrijk zijn voor het begrijpen van de ontwikkeling van gedragsproblemen en dat deze interacties domeinspecifiek kunnen zijn.

Internaliserende en externaliserende problemen: Parental psychopathology and socio-economic position predict adolescent offspring's mental health independently and do not interact. The TRAILS Study

Auteurs: Amone-P’Olak K, Burger H, Huisman M, Oldehinkel AJ, Ormel J

Risicofactoren binnen het gezin zouden van belang kunnen zijn bij het ontstaan van gedrags- en emotionele problemen bij adolescenten. We zijn nagegaan of de sociaal economische positie van het gezin invloed heeft op de sterkte van het verband tussen psychopathologie bij de ouders enerzijds en gedrags- en emotionele problemen bij hun kinderen anderzijds.
Om dit te onderzoeken hebben we in het langlopende TRAILS onderzoek bij ruim 2000 jonge adolescenten twee hypotheses getoetst:
a. de ‘social push’ hypothese waarbij de psychopathologie bij de ouders meer invloed op de jongere heeft naarmate de sociaal-economische status hoger is (en dus de omgevingsrisico’s lager).
b. de ‘kwetsbaarheid’hypothese waarbij de psychopathologie bij de ouders meer invloed heeft naarmate de sociaaleconomische status lager ( en dus de omgevingsrisico’s groter).
Beide hypothesen konden niet bevestigd worden. De sociaal economische positie van het gezin had wel invloed op de geestelijke gezondheid van de kinderen maar niet op de sterkte of richting van het verband tussen ouderlijke psychopathologie en de geestelijke gezondheid van hun kinderen. De conclusie is dat lagere sociaal economische positie van het gezin geen extra risico vormt voor het ontstaan van geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen wiens ouders (vroeger) veel psychopathologie hebben. Tijdens de vroege adolescentie lijken psychopathologie van de ouders en een lage sociaal economische positie binnen het gezin onafhankelijke risico factoren te vormen voor het ontstaan van geestelijke gezondheidsproblemen bij hun kinderen.

Internaliserende en externaliserende problemen: Mental Health Problems During Puberty: Tanner Stage-Related Differences in Specific Symptoms. The TRAILS Study

Auteurs: Oldehinkel AJ, Verhulst FC, Ormel J

De puberteit gaat gepaard met vele lichamelijke en sociaal-culturele veranderingen. Dit artikel beschrijft in hoeverre deze ontwikkelingen zich weerspiegelen in veranderingen in specifieke emotionele en gedragsproblemen. Hiervoor zijn gegevens van de eerste twee metingen van TRAILS gebruikt; de periode waarin alle stadia van puberteitsontwikkeling voorkwamen. De mate van lichamelijke ontwikkeling in de puberteit wordt aangegeven met behulp van zg. Tanner stadia. In het algemeen rapporteerden jongeren in de hogere Tanner stadia meer moeheid, geïrriteerdheid, regelovertredend gedrag en middelengebruik. Angsten en lichamelijke klachten als hoofdpijn kwamen minder voor naarmate de lichamelijke ontwikkeling vorderde. Daarnaast waren er duidelijke verschillen tussen meisjes en jongens. Meisjes werden in deze periode onzekerder in sociale situaties, waren vaker somber en gingen meer tobben; jongens leken eerder minder zelf-kritisch en onzeker te worden. Concluderend kunnen we stellen dat de puberteit niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch in menig opzicht een heel ander proces is voor meisjes als voor jongens.

Internaliserende en externaliserende problemen: Cannabis use and development of externalizing and internalizing behaviour problems in early adolescence: A TRAILS study

Auteurs: Griffith-Lendering MFH Huijbregts SCJ, Mooijaart A, Vollebergh WAM, Swaab H

Regulier gebruik van cannabis wordt geassocieerd met internaliserend- (depressie, angst) en externaliserend (agressief, delinquent gedrag) gedragsproblematiek. Er bestaat nog onduidelijkheid over de richting van deze relatie. In dit artikel is de voorspellende relatie tussen zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag en cannabisgebruik onderzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van data van 1449 adolescenten die meededen aan de TRAILS-studie (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS) in Noord-Nederland. Participanten werden onderzocht op 3 meetmomenten, waar ze respectievelijk 11.1 (T1), 13.6 (T2) en 16.3 (T3) jaar waren. Internaliserend (teruggetrokken gedrag, somatische klachten en depressie) en externaliserende (delinquent en agressief gedrag) gedragsproblematiek werden beoordeeld op alle drie de meetmomenten met behulp van de Youth Self Report. Cannabisgebruik werd gemeten op het tweede en derde meetmoment. Met behulp van een pad analyse werd de voorspellende relatie tussen respectievelijk internaliserend en externaliserend probleem gedrag en cannabisgebruik onderzocht.
De resultaten laten zien dat er geen samenhang is tussen cannabisgebruik en internaliserend probleemgedrag in deze leeftijdsfase. Cannabisgebruik was wel gerelateerd aan externaliserend gedragsproblemen, waarbij externaliserende gedragsproblemen het gebruik van cannabis voorspeld. Ook na correctie van roken en alcoholgebruik, bleek externaliserende gedragsproblemen een voorspeller te zijn van cannabisgebruik.
Deze resultaten suggereren dat er in de vroege adolescentie geen samenhang is tussen internaliserend gedragsproblematiek en cannabisgebruik. Er is een verband tussen externaliserend gedrag en het gebruik van cannabis, en het blijkt dat externaliserend gedrag voorafgaat aan cannabisgebruik, in plaats van andersom in deze leeftijdsfase. 

Internaliserende en externaliserende problemen: Adolescent Family Adversity and Mental Health Problems: The Role of Adaptive Self-regulation Capacities. The TRAILS Study

Auteurs: Bakker MP, Ormel J, Verhulst FC, Oldehinkel AJ

Opgroeien in een instabiele familie-omgeving hangt samen met emotionele en gedragsproblemen, maar niet voor iedere jongere in dezelfde mate. In deze studie hebben we onderzocht of jongeren met een groot zelf-regulerend vermogen en jongeren die snel hun aandacht kunnen switchen van de ene naar de andere situatie minder last hebben van een instabiele omgeving dan jongeren voor wie dat niet het geval is. Zelf-regulerend vermogen bleek inderdaad te beschermen tegen de effecten van een instabiele familie-omgeving, met name wat betreft de ontwikkeling van gedragsproblemen. Aandachtsflexibiliteit had deze beschermende kwaliteit niet.

Internaliserende en externaliserende problemen: Roken tijdens de zwangerschap: hebben de kinderen dan later meer kans op gedragsproblemen, roken en alcoholgebruik?

Auteurs: Monshouwer K, Huizink AC, Harakeh Z, Raaijmakers QAW, Reijneveld SA, Oldehinkel AJ, Verhulst FC, e.a.

Doel: Het onderzoeken van de relatie tussen roken door de moeder tijdens de zwangerschap enerzijds en gedragsproblemen, zwaar alcohol gebruik, dagelijks roken en gebruik van cannabis door haar kind anderzijds. Daarbij wordt op systematische wijze de rol van eventuele verstorende en mediërende variabelen onderzocht. Methoden: Cohort studie van 2230 respondenten uit de algemene populatie. Het onderzoek is gestart in 2001 met twee vervolgmetingen om de ongeveer 2.5 jaar (respons percentages van 96% en 81.4%). Respondenten waren bij aanvang van de studie gemiddeld rond de 11 jaar oud. Resultaten: Bijna een derde van de moeders van de respondenten had tabak gerookt tijdens de zwangerschap. Deze respondenten hadden een verhoogde kans op alle uitkomstmaten, met uitzondering van internaliserende gedragsproblemen (odds ratios varieerden van 1.40 tot 2.97). Het toevoegen van potentiële verstorende variabelen in de opeenvolgende modellen resulteerde in een afname van de sterkte van alle verbanden. In het volledige model werd het sterkste verband gevonden tussen het roken van meer dan 10 sigaretten tijdens de zwangerschap en dagelijks roken in de vroege adolescentie (odds ratio: 1.56). Geen van de relaties was statistisch significant. Conclusies: Roken door de moeder tijdens de zwangerschap is een indicator voor een verhoogd risico op latere gedragsproblemen van het kind, maar het is niet waarschijnlijk dat het terugdringen van roken tijdens de zwangerschap bijdraagt aan het voorkomen van deze problemen onder adolescenten.

Internaliserende en externaliserende problemen: The relationship between parental religiosity and mental health of pre-adolescents in a community sample. The TRAILS study

Auteurs: Van der Jagt-Jelsma W, De Vries-Schot M, De Jong R, Verhulst FC, Ormel J, Veenstra R, Swinkels S, e.a.

Wat was al bekend over dit onderwerp:

  • Bij volwassenen is aangetoond dat gelovig zijn in 72% van de groepen die onderzocht zijn, samengaat met een betere geestelijke gezondheid
  • Wanneer ouders het oneens zijn over de opvoeding, hebben kinderen meer kans op psychische en gedragsproblemen

Wat deze studie toevoegt:

  • Wanneer ouders van jongeren van 10-12 jaar het oneens zijn over het geloof, hebben de kinderen meer kans op psychische/gedragsproblemen
  • Met name de jongens rapporteren dan zelf meer agressie en delinquentie

Internaliserende en externaliserende problemen: The dimensional nature of externalizing behaviors in adolescence: Evidence from a direct comparison of categorical, dimensional, and hybrid models

Auteurs: Walton KE, Ormel J, Kruger RF

Onderzoekers herkennen het belang van een accuraat klassificatie systeem voor externaliserende stoornissen. Veel van dit werk heeft zich echter laten leiden door een a priori voorkeur voor categorale in plaats van dimensionele denkbeelden. Nieuwe statistische technieken maken het nu mogelijk om zowel categorale als dimensionele modellen voor psychopathologie empirisch te vergelijken. In dit onderzoek hebben we de “fit” van het categorale en dimensionele model van externaliserende gedragingen in een grote representatieve groep adolescenten op twee tijdstippen die bijna 2,5 jaar uit elkaar lagen met elkaar vergeleken (N=2027; gemiddelde leeftijd op tijdstip 1 = 11.09 jaar; 50,8% meisjes). Delinquent en agressief gedrag werd vastgesteld met de Child Behavior Checklist (rapportage door zowel kind als ouder). Voor latente trekken, latente klasse en zogenaamde factor mixed modellen is gekeken welke het beste passen op de data. Voor beide tijdstippen paste het latente trek model het beste. De item parameters gaven aan de moeilijkheidgraad van de items netjes over de gehele dimensie waren verspreid. Wij concluderen dat classificatie modellen van externaliserende problemen beter gebaseerd kunnen worden op empirisch bewijs dan op a priori voorkeuren. De huidige classificatie systemen conceptualiseren externaliserende problemen in termen van vaststaande groepen terwijl dit beter als dimensies zou kunnen.