Early Findings of Preventive Child Healthcare Professionals Predict Psychosocial Problems in Preadolescence: The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Early Findings of Preventive Child Healthcare Professionals Predict Psychosocial Problems in Preadolescence: The TRAILS Study

Psychosociale (gedrags- en emotionele) problemen van kinderen en adolescenten kunnen een zware last zijn voor kinderen, hun ouders en anderen in de omgeving. Er zijn nu voldoende aanwijzingen dat deze problemen soms al op vroege leeftijd beginnen, en daarna blijven terugkomen in de loop van het leven. De periode vanaf de conceptie tot de schoolleeftijd wordt beschouwd als uiterst belangrijk voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. Vroegtijdige opsporing en behandeling van deze problemen kan de prognose aanzienlijk verbeteren. Om emotionele en gedragsproblemen te voorkomen is het van belang om kwetsbare jongeren in een vroeg stadium te herkennen. Het doel van deze studie was dan ook om een voorspellingsmodel te ontwikkelen en te valideren voor psychosociale problemen bij kinderen op basis van gegevens over de vroege ontwikkeling die de de jeugdgezondheidszorg (JGZ) standaard verzamelt. De gegevens voor dit onderzoek betreffen 1692 jongeren die deelnemen aan het TRAILS onderzoek. Informatie over factoren in de vroege ontwikkeling (in de leeftijd tussen 0 tot 4 jaar) is verzameld uit de JGZ-dossiers van deze jongeren. Ouders vulden op de leeftijd van 11 jaar de Child Behavior Checklist (CBCL) over hun kind in. De voorspellende waarde van de door de JGZ geregistreerde factoren voor deze CBCL score werd vervolgens nagegaan met logistische regressieanalyses, in een deel van deze groep jongeren (n = 1058). De voorspellende waarde van deze modellen werd vervolgens beoordeeld in een validatie steekproef (n = 643), op basis van de oppervlakte onder de curve (AUC) van de voorspelling.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat gedragsproblemen van kinderen te voorspellen zijn door de volgende door de JGZ in de leeftijd 0-4 jaar geregistreerde factoren: gedragsproblemen, aandacht/hyperactiviteitsproblemen, bedplassen, een laag opleidingsniveau van de vader en geslacht (jongen zijn). Emotionele problemen worden voorspeld door roken van de moeder tijdens de zwangerschap, slaapproblemen en geslacht (jongen zijn). Het model voor gedragsmatige problemen had een bescheiden voorspellend vermogen (AUC 0.66, 95% betrouwbaarheids-interval 0.59 tot 0.72).Voor emotionele problemen was de AUC 0.54 (95% betrouwbaarheidsinterval 0.47-0.60), dit is een slecht voorspellend vermogen.
Concluderend kan gesteld worden dat bevindingen over de vroege ontwikkeling zoals geregistreerd door de JGZ beperkt voorspellend zijn voor gedragsmatige problemen bij jongeren van 11 jaar, maar eigenlijk niet voorspellend zijn voor emotionele problemen bij deze jongeren.