Life stressors as mediators of the relation between socio-economic position and mental health problems in early adolescence.The TRAILS Study › Trails

TRAILS

Life stressors as mediators of the relation between socio-economic position and mental health problems in early adolescence.The TRAILS Study

Relatief lage sociaal-economische positie (SEP) is een belangrijke determinant van geestelijke problemen, ook bij adolescenten. Het is nog onvoldoende duidelijk welke factoren deze relatie mediëren. Kennis hierover kan de ontwikkeling van doelgerichte preventiestrategieën mogelijk maken. In dit onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen twee typen stressvolle gebeurtenissen: omgevingsstressoren en persoonsgebonden stressoren. Omgevingsstressoren zijn stressvolle gebeurtenissen die hoogstwaarschijnlijk niet het gevolg zijn van gedragingen van de jongere, en/of buiten de controle liggen van de jongere (bijv. het overlijden van een van de ouders). Persoonsgebonden stressoren zijn stressvolle gebeurtenissen die mede het gevolg kunnen zijn van het gedrag van de jongere zelf (bijv. in aanraking komen met politie of justitie). In dit onderzoek werd gekeken wat de mate van mediatie van het verband tussen lage SEP en geestelijke problemen door genoemde stressoren was en in hoeverre deze verschilde tussen de twee typen stressoren. De resultaten lieten zien dat het vooral de omgevingsstressoren waren die mediëerden en niet zozeer persoonsgebonden stressoren. De mate van mediatie was overigens beperkt. Het verschil in de grootte van het mediatie tussen omgevingsstressoren en persoonsgebonden stressoren kan mogelijk verklaard worden doordat SEP de omgevingscontext bepaald waarin de jongere opgroeit. SEP is daardoor waarschijnlijk meer betrokken bij de blootstelling van jongeren aan omgevingsstressoren.
De conclusie van dit onderzoek is dat mediatie van het verband tussen lage SEP en psychische problemen bij adolescenten vooral omgevingsstressoren betreft en niet persoonsgebonden stressoren. Preventiestrategieën zouden zich vooral op de omgeving van de jongeren moeten richten maar de effecten ervan zullen bescheiden zijn.