2009 › Trails

TRAILS

2009

Internaliserende en externaliserende problemen: Socioeconomic position and mental health problems in pre- and early-adolescents: The TRAILS study

Auteurs: Amone-P'Olak K, Burger H, Ormel J, Huisman M, Verhulst FC, Oldehinkel AJ

Het is bekend dat familie socio-economisch positie (SEP) samenhangt met de geestelijke gezondheid van adolescenten. Of deze associatie anders is voor verschillende domeinen van geestelijke gezondheid is niet bekend. In dit onderzoek is SEP in relatie tot verschillende domeinen van geestelijke gezondheid onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens van de eerste meting van TRAILS, toen de jongeren circa 11 jaar oud waren. SEP bleek omgekeerd geassocieerd met problemen in alle domeinen: een hoge SEP hing samen met lage probleemscores en vice versa. De samenhang was sterker voor externaliserende problemen dan voor internaliserende problemen. Wanneer bij het berekenen van de associatie met internaliserende problemen rekening werd gehouden met de hoeveelheid externaliserende problemen was deze niet meer statistisch significant, terwijl het omgekeerde niet het geval was. Met andere woorden een lage socio-economische positie verhoogt met name het risico op externaliserend probleemgedrag.

Internaliserende en externaliserende problemen: Buffers and risks in temperament and family for early adolescent psychopathology: Generic, conditional, or domain-specific effects? The TRAILS study

Auteurs: Sentse M, Veenstra R, Lindenberg S, Verhulst FC, Ormel J

In deze studie is de risicoverlagende en risicoverhogende rol van gezinskenmerken onderzocht in de relatie tussen temperament en emotionele en gedragsproblemen van jonge adolescenten, rekeninghoudend met familiaire kwetsbaarheid voor psychopathologie en gedragsproblemen in de vroege kindertijd. Hiernaast is onderzocht of de gevonden effecten specifiek of conditioneel zijn voor internaliserend of externaliserend gedrag, of generiek voor psychopathologie in het algemeen. Gegevens over temperament (frustratie en angstigheid) en gezinskenmerken (overbescherming, afwijzing, emotionele warmte en sociaaleconomische status) zijn gebruikt uit de eerste en tweede meetronde van TRAILS (meetronde 2: n = 2149; gem. leeftijd = 13.55; 51.2% meisjes). De hypothesen over de richting en de specificiteit van de effecten zijn ontleend aan een doel-framingbenadering. De resultaten laten zien dat het risico vanuit een bepaald temperament om psychopathologie te ontwikkelen, kan worden verlaagd of verhoogd door factoren in het gezin. De analyse van de richting van deze effecten heeft geresulteerd in een beschrijvende classificatie van domeinspecifieke, conditionele en generieke factoren die de ontwikkeling van psychopathologie stimuleren of afremmen.