Gegevens over gezondheid van TRAILS jongeren helpen bij verbeteren van preventie in Nederland › Trails

TRAILS

Gegevens over gezondheid van TRAILS jongeren helpen bij verbeteren van preventie in Nederland

Het Ministerie van VWS heeft 15 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het ontwikkelen van een extra preventief contact met adolescenten. Veel JGZ organisaties werken eraan om dit contactmoment vorm te geven.

Het UMCG deed onderzoek om dit te ondersteunen. Centraal in dit onderzoek stonden de aard en het voorkomen van risicogedragingen en (psychosociale) gezondheidsproblemen op deze leeftijd, en de mate waarin problemen clusteren bij specifieke risicogroepen. Vervolgens is ook nagegaan in hoeverre deze problemen kunnen worden beïnvloed. Het onderzoek was met name gericht op drie clusters: 1) overgewicht, lichamelijke beweging en voeding (ontbijten, groente- en fruitconsumptie), 2) roken, alcohol en cannabisgebruik en 3) internaliserende problemen, depressie, externaliserende problemen en pesten.

De resultaten laten zien dat problemen op een aantal terreinen sterk toenemen in de adolescentie. Die toename is sterker in bepaalde groepen zoals jongeren met laag opgeleide ouders en in lagere schoolniveaus. De verschillen tussen groepen zijn echter relatief klein, alle jongeren hebben aandacht nodig. Een goede taxatie vooraf van de risico's die jongeren lopen kan daarbij helpen om zo goed mogelijk advies te geven, en zo nodig preventieprogramma's aan te beiden zoals voorlichting en computerfeedback. De huidige transformatie van de jeugdhulp biedt daarbij ook mogelijkheden om gericht verder zorg- en preventietrajecten te ontwikkelen.

Het rapport dat deze bevindingen beschrijft is op 10 juni aangeboden aan de directeur Publieke Gezondheid van het Ministerie van VWS, op het ministerie in Den Haag.