Nieuws & Media › Trails

TRAILS

Nieuws & Media

De meest recente nieuwsfeiten staan op deze pagina. Oudere nieuwsfeiten staan in het Nieuwsarchief. TRAILS heeft  een eigen magazine.  Nieuwe resultaten uit het onderzoek en andere wetenswaardigheden zijn te volgen via Twitter en Facebook.

Septemer 2016. Sterke daling van eetstoornis boulimia in Nederland

De afgelopen dertig jaar is het aantal nieuwe gevallen van Boulimia nervosa sterk afgenomen. Het aantal nieuwe gevallen van Anorexia nervosa daarentegen blijft stabiel. Mogelijke verklaring is dat boulimia gevoeliger is voor socioculturele veranderingen zoals een toename van overgewicht in de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van psychiater Frédérique Smink, waarop zij op 28 september promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder constateert zij dat er goed uitzien als jonge adolescent (11-13) beschermt tegen latere eetproblemen. Aardig gevonden worden door veel klasgenoten kwam juist naar voren als een voorspeller.

Lees meer in het persbericht van het UMCG

April 2016. Slaapproblemen bij jongvolwassenen leiden later tot pijn (persbericht UMCG)

Slaapproblemen kunnen bij sommige groepen jongvolwassenen een voorbode zijn van chronische pijn en verergering van pijn jaren later. Omgekeerd is pijn over het algemeen geen voorbode van een verergering van slaapproblemen tijdens de overgang van adolescentie naar jongvolwassenheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat arts en promovenda Irma Bonvanie van het UMCG uitvoerde onder 1750 jonge Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 19 en 22 jaar oud. Zij publiceert hierover in het wetenschappelijk magazine Pain.

In haar onderzoek ging Bonvanie het verband na tussen slaapproblemen en verschillende soorten pijn bij mannen en vrouwen; zij ging ook na of angst en depressie, vermoeidheid en fysieke inactiviteit dit verband konden verklaren. Zij volgde de deelnemers drie jaar lang en richtte zich op algehele chronische pijn en drie specifieke soorten pijn: spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn en buikpijn.

Uit haar onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de jongeren die tijdens de eerste meting slaapproblemen hadden, daar drie jaar later nog steeds last van had. Deelnemers die bij aanvang slaapproblemen hadden, hadden bovendien een grotere kans op nieuwe en aanhoudende chronische pijn en meer last van spier- en gewrichtspijn drie jaar later. Van deelnemers met ernstige slaapproblemen, had 38 procent last van chronische pijn, vergeleken met 14 procent van de deelnemers die geen slaapproblemen hadden.

Het verband tussen slaapproblemen en pijn was sterker bij vrouwen dan bij mannen. Dat slaapproblemen spierpijnen verergerden werd voor een klein deel verklaard door toegenomen vermoeidheid. Angst/depressie en gebrek aan fysieke activiteit waren geen verklaring voor de door slaapproblemen veroorzaakte verergering van de pijn.

Het nieuwe onderzoek toont aan dat slaapproblemen significant verband houden met chronische pijn en specifieke pijnproblemen bij jongvolwassenen. ‘De jongvolwassen levensfase kenmerkt zich door psychosociale veranderingen en veranderingen in het gedrag, zoals veranderende slaappatronen. Uit onze bevindingen blijkt dat slaapproblemen niet alleen een voorbode zijn voor pijn, maar ook het aanhouden van chronische pijn en de pijnernst voorspellen’, aldus Bonvanie. Zij denkt dat een vroege diagnose en behandeling van slaapproblemen kan helpen om latere problemen met pijn te verminderen in bepaalde groepen opgroeiende jongeren. ‘Onze bevindingen laten zien dat slaapproblemen een extra aandachtspunt kunnen zijn in de behandeling en preventie van chronische pijn en spier- en gewrichtspijn bij jongvolwassen vrouwen.’

Link naar het artikel en naar het Dagblad van het Noorden online

September 2015. Artikel in het NTvG. Leefstijl en psychosociale gezondheid bij adolescenten.

Leefstijl en psychosociale gezondheid bij adolescenten. Een extra contactmoment in de jeugdgezondheidszorg. Een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Van Lotte van Steijn, Andrea F. de Winter en S.A. (Menno) Reijneveld.

Doel van het onderzoek is kennis verwerven over de aard, het vóórkomen en de opstapeling van risicogedragingen en psychosociale gezondheidsproblemen bij adolescenten, en over mogelijke interventies die daarop gericht zijn met als opzet analyse van dwarsdoorsnedes uit een cohortonderzoek, en literatuuronderzoek.

Met gegevens uit het prospectieve ‘Tracking adolescents’ individual lifes’ survey’(TRAILS)-onderzoek (n = 2230) berekenden we de prevalenties van risicogedragingen en psychosociale gezondheidsproblemen op de leeftijd van 13 en 16 jaar. In systematische reviews zochten we naar effectieve preventieve interventies.

Risicogedragingen kwamen veel voor bij adolescenten, zoals onvoldoende consumptie van fruit en groente, en niet ontbijten. Bij 13-jarigen was de prevalentie van overgewicht 11,0%; deze steeg naar 15,0% bij 16-jarigen. Het percentage jongeren dat ooit had gerookt steeg van 36,3 naar 55,7, en het percentage jongeren dat ooit alcohol had gedronken nam toe van 74,0 naar 92,3. De meeste prevalenties van risicogedragingen waren hoger bij jongeren die een lager onderwijsniveau volgden en bij jongeren van wie beide ouders lager waren opgeleid. Deze adolescenten hadden ook vaker ≥ 5 risicogedragingen of psychosociale problemen. De prevalentie van depressieve klachten steeg van 5,5% bij 13-jarigen naar 8,4% bij 16-jarigen. Het literatuuronderzoek toonde dat vooral collectieve, al dan niet meervoudige interventies effectief kunnen zijn in de preventie van een risicovolle leefstijl en overgewicht. Voor psychosociale problemen was zowel geïndiceerde preventie als collectieve preventie effectief.

Conclusie van het onderzoek: in de adolescentie nemen de prevalentie en opstapeling van risicogedragingen en psychosociale gezondheidsproblemen toe. De risico’s hierop zijn groter bij jongeren die een lager onderwijsniveau volgen; bij deze groep is goede monitoring extra belangrijk.

Lees het volledige artikel in het NTvG

Juni 2015. Interview met TRAILS hoofdonderzoeker Tineke Oldehinkel

Tineke Oldehinkel is hoogleraar Levensloopepidemiologie van veelvoorkomende psychiatrische stoornissen in het UMCG. In het onderzoeksprogramma TRAILS volgen zij en haar collega’s ruim 2500 jongeren in Noord-Nederland. In het tijdschrift Kind & Adolescent Praktijk (uitgave 2/2015) wordt zij geïnterviewd door Linda Verhaak (klinisch psycholoog en psychotherapeut, werkzaam bij Equator  Foundation). De foto’s zijn van Aleid Denier van der Gon.
Tineke Oldehinkel vertelt bevlogen over haar werk als hoofdonderzoeker van TRAILS. Over opmerkelijke bevindingen en multidisciplinaire samenwerking. Over verwachtingen en implicaties van dit onderzoek. Ook vertelt zij over TRAILS Next, het nieuwe onderzoek bij TRAILS met jongvolwassenen die vader of moeder worden.

Lees hier het interview in Kind & Adolescent Praktijk

April 2015. Frédérique Smink onderscheiden met prestigieuze Award

Tijdens het jaarlijkse congres van de Academy for Eating Disorders (AED) eind april in Boston heeft Frédérique Smink, psychiater bij PsyQ Angststoornissen, de Early Career Investigator Award for Best Paper Published in 2014 ontvangen.

De prijs werd toegekend voor haar publicatie in het septembernummer van International Journal of Eating Disorders (IJED), getiteld Prevalence and Severity of DSM-5 Eating Disorders in a Community Cohort of Adolescents.

De publicatie maakt deel uit van Frédérique’s promotieonderzoek naar de epidemiologie van eetstoornissen. Bovengenoemd artikel is onderdeel van de TRAILS-studie (Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey), een langlopend, multidisciplinair onderzoek naar de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen op weg naar de volwassenheid. Sinds 2001 doen ruim 2200 jongeren in Noord-Nederland mee, al vanaf hun elfde jaar. Collega’s Daphne van Hoeken en Wijbrand Hoek van de Parnassia Academie waren ook bij deze publicatie betrokken.

Frédérique ontving de prijs uit handen van voormalig AED president Anne Becker, psychiater en hoogleraar aan Harvard Medical School. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een jonge onderzoeker op het gebied van eetstoornissen.

Maart 2015. Studie naar welke omgevingsfactoren neuroticisme voorspellen

Stressvolle en onvoorspelbare levensgebeurtenissen, vooral sociale stress en conflicten, kunnen ervoor zorgen dat mensen een hoger niveau van neuroticisme (emotionele instabiliteit) ontwikkelen. Bertus Jeronimus stelt dat op basis van onderzoek naar de relatie tussen omgevingsinvloeden en neuroticisme. Er is ook goed nieuws: positieve levensveranderingen kunnen lijden tot een afname van neuroticisme. Jeronimus concludeert dat het neuroticisme-niveau van mensen veel veranderlijker is dan lang werd gedacht. Op 16 maart promoveert hij op het proefschrift 'Environmental influences on neuroticism. A story about emotional (in)stability'. Lees meer op de website van het UMCG of ga naar het volledige proefschrift.

Maart 2015. Lichamelijke beweging kan depressie niet voorkomen

Voldoende lichaamsbeweging geeft geen garantie dat jongeren geen depressie ontwikkelen. Wel kan aan een depressieve periode een periode van minder lichamelijke activiteit voorafgaan en worden jongeren met depressieve symptomen gemiddeld lichamelijk minder actief. Tot slot blijkt niet iedereen een betere stemming te krijgen van voldoende lichaamsbeweging – ongeacht of men depressieve symptomen vertoont of niet. Nikolaos Stavrakakis vond deze opmerkelijke resultaten in zijn promotieonderzoek. Op 9 maart promoveert hij op het proefschrift 'Physical activity and depressive symptoms: Is a healthy body necessary for a healthy mind?

Lees meer op de website van het UMCG, de Volkskrant of ga naar het volledige proefschrift.